“คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย” ท่องไว้ก่อนออกเดินทางไกล ปกปักคุ้มครอง พบเจอแต่โชคลาภ

0
382

วันนี้เจ๊เหมียวมีคาถาเกี่ยวกับการแคล้วคลาดนั้นบางทีเราไม่ประมาทก็ช่วยได้เยอะอีสานซิตี้แต่อุบัติมันก็ยังมีเปอร์เซ็นเกิดได้ อย่างที่คำเขาว่าถ้าเราไม่ชนเขา เขาก็อาจจะชนเราได้หรืออาจจะเกิดอย่างอื่นได้

อีสานซิตี้ยังมีดวงชะตาของแต่ละคนต่างกันแม้บางทีเราจะระวังมากแค่ไหนเพราะเวรกรรมมันก็อาจจะหนีเรื่องเจ็บปวดไม่พ้น การสวด คาถาแคล้วคลาดปลอดภัย อาจจะช่วยได้ อีสานซิตี้อย่างน้อยก็ทำให้มีสติมากขึ้น มีพระคุ้มภัยคาถานี้เป็นของหลวงปู่ทวดสวดกันนะก่อนออกเดินทาง

เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยในทุกที่ที่ไป อยากให้ทุกคนได้สวดบทนี้

มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาโน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง

ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปลอดภัยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง (ท่อง 3 จบ)

“อิติปิโส ภควา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ”

แล้วขอพรพระให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

นอกจากบทสวดข้างต้นแล้วก็ยังมีคาถาแคล้วคลาดอื่น ๆ อีกเยอะเลยด้วยนะ จะสวดทุกคาถาหรือจะเลือกสวดแบบสั้น ๆ

อีสานซิตี้เฉพาะคาถาใดก็ได้เหมือนกันมาดูว่ามีอะไรบ้างเราได้รวม 10 คาถาในการขับขี่รถ เพื่อแคล้วคลาดปลอดภัยไว้ให้แล้วดังนี้

คาถาที่ 1 คาถาขับรถปลอดภัย

ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสวดคาถา

“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

พึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มีเวรไม่มีภัย ไปในสัตว์โลกทั้งสิ้น ทั้งในทิศเบื้องบนในทิศเบื้องต่ำและในทิศขวาง บทคาถาของหลวงพ่อจรัญ
คาถาที่ 2 คาถาเดินทางไกล

ให้ตั้งสติเป็นสมาธิแล้วสวดก่อนเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกลๆ

“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

คาถาที่ 3 คาถาเดินทางปลอดภัย ไร้อุปสรรค

“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”
คาถาที่ 4 คาถาเดินทางปลอดภัย มีสติ ไม่หลับใน

“พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”
คาถาที่ 5 คาถายามคับขัน

ใช้สวดยามตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน อัตราย มีผู้ไม่ประสงค์ดีที่มองไม่เห็นคอยจ้องเล่นงานอยู่

“พุทโธเมสะระนัง เลนัง ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หายไป”

คาถาที่ 6 คาถาอัญเชิญพระเครื่อง

ใช้สวดกับพระเครื่องที่นับถือบูชาของคุณก่อนออกจากบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย

“พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รักษา”
คาถาที่ 7 คาถาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

“อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี(วันที่เดินทาง) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระ(วันที่เดินทาง)

ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)เดินทางโดยปลอดภัย ปราศจากเหตุเภทภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ(รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ)และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”

คาถาที่ 8 คาถารอดพ้นอัตราย

ใช้สวดเมื่อพบเจอสถานการณ์คับขัน อัตราย ได้แก่ มีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้าย จะทำให้รอดพ้นภัยเหล่านั้นได้ เป็นต้น

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง
คาถาที่ 9 คาถาป้องกันภัยพิบัติ

ใช้สวดก่อนเดินทางหรือทำกิจการใดๆ ที่อาจเกิดอัตรายได้

“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”
คาถาที่ 10 คาถาแคล้วคลาด

ให้สวดคาถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

การเดินทางทุกเส้นขอให้ทุกท่านปลอดภัย และอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนน อ ย่ า ป ระ ม า ท

อีสานซิตี้มีแนวทางการใช้ชีวิตควรเลือกทางที่ดีต่อชีวิตของตัวเองไว้ก่อน ไม่ต้องเร่งรีบจนเกินไปก็ได้เพราะว่า อุ บั ติ เ ห ตุ ส่วนมากมักจะเกิดมาจากความประมาทของคนเองทั้งนั้น และพอเรามีสติดี ไม่ประมาทแล้วก็ใช้คาถาอธิฐานจิตเข้าไปช่วยอีกแรง